Všeobecné podmienky

1. Základné ustanovenia
Prevádzkovateľom portálu www.najom.sk (ďalej len “portál”) je spoločnosť eucert s.r.o., so sídlom na adrese Továrenská 10, 811 09 Bratislava, IČO 44 813 422 (ďalej len “prevádzkovateľ”).
Prevádzkovateľ plní funkciu sprostredkovateľa medzi stranou ponuky a stranou dopytu, nenesie však zodpovednosť za obsah inzerátov, odoslaných e-mailov ani za samotný obchod – kvalitu nehnutelností, odovzdanie, úhradu a pod.
“Inzerent” je súkromná, alebo právnická osoba, ktorá využíva portál za účelom zverejňovania inzerátov.
“Súkromný inzerent“ je Inzerent, ktorým je fyzická osoba – nepodnikateľ a inzeruje iba pre svoje nekomerčné, súkromné účely v sekcii novostavby.
“Realitná kancelária” je Inzerent, ktorým je právnická osoba a inzeruje pre svoje nekomerčné a komerčné účely v sekcii novostavby.

2. Pridávanie inzerátu
Súkromný inzerent môže naraz inzerovať maximálne 10 nehnuteľností.
Odoslaním údajov, vyžadovaných pri pridávaní inzerátu vyjadruje Inzerent súhlas so spracovaním osobných údajov v znení Zákona č. 52/1998 Z.z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch.
Inzerent súhlasí s použitím osobných údajov Inzerenta výlučne pre účely spracovania a tlače dokladov, sociodemografické spracovanie a marketingové účely Prevádzkovateľa.
Inzerent je povinný uchovávať prístupové meno a heslo do Členskej sekcie takým spôsobom, aby nemohlo dôjsť k jeho zneužitiu. V prípade prezradenia prístupového hesla tretím osobám alebo v prípade umiestnenia neautorizovaných doplnkov do rozhrania portálu vytvorených Inzerentom, nenesie Prevádzkovateľ zodpovednosť za zneužitie údajov.
Inzerent zodpovedá za prevádzku vlastného konta a súhlasí, že je zodpovedný za činy každého, kto použije Inzerentove prihlasovacie údaje (email a heslo), za Inzerentom inzerovaný obsah, alebo za akékoľvek ďalšie úkony uskutočnené prostredníctvom Členskej sekcie.
Inzertný obsah je prijímaný v slovenskom, alebo českom jazyku, s diakritikou a celkovo v súlade s platnými pravidlami slovenského/českého pravopisu.
Inzerent sa zaväzuje nezverejňovať žiadne údaje, ktorých obsah je v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ďalej sa zaväzuje, že nebude Prevádzkovateľa činiť zodpovedným za akékoľvek právne nároky tretích strán, ktoré vzniknú na základe zverejnenia Inzerentom zadaných dát prostredníctvom portálu.
Nebude sa vydávať za inú fyzickú alebo právnickú osobu ani to nepravdivo tvrdiť, alebo akokoľvek inak nesprávne popisovať svoje spojenie s akoukoľvek fyzickou alebo právnickou osobou.
V prípade, že Inzerent zverejní alebo sprístupní informácie alebo iný materiál, ktorý porušuje autorské práva tretej strany, môže Prevádzkovateľ okamžite ukončiť prístup k jeho službám. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za škody vzniknuté takýmto spôsobom.
Inzerent udeľuje Prevádzkovateľovi všetky práva k uverejneniu každého zadaného obsahu, textov, obchodných značiek, obchodných mien, zoznamov, ktoré umiestnení na portál. Súčasne Inzerent zodpovedá za to, že má oprávnenie k používaniu ochranných známok a značiek, ktorých nie je vlastníkom. Prevádzkovateľ nezodpovedá za akékoľvek spory vzniknuté porušením autorských práv.
Inzerent sa zaväzuje v prezentovanej ponuke či dopyte poskytovať informácie pravdivé, a to vrátane konečnej trhovej ceny nehnuteľnosti, v prípade že ide o realitnú kanceláriu - sprostredkovateľa zahŕňajúc aj províziu. Inzerent sa zaväzuje, že nebude vkladať či importovať do databázy identické ponuky či dopyty nehnuteľností s rôznou alebo nulovou cenou či drobnými odchýlkami popisu.
Inzerent sa zaväzuje, že nebude vyvíjať takú aktivitu, ktorá by spôsobila nezmyselnú a neprimerane veľkú záťaž na technológii Prevádzkovateľa a to z akéhokoľvek dôvodu.
Služby portálu sú pre súkromných inzerentov a realitné kancelárie zdarma.
Znamená zvýhodnenie pozície inzerátu oproti ostatným inzerátom tak, že inzerát sa posunie pred ostatné inzeráty a bude sa zobrazovať na popredných miestach v kategórií ako aj vo výsledkoch vyhľadávania.
Poradie je stanovené podľa dátumu začiatku aktuálneho topovania aj v prípade viacnásobného topovania. Inzerát bude naviac označený symbolom „TOP“ počas celej doby topovania inzerátu.
Topovanie je možné aktivovať formou SMS správy na čísle 8877 s textom NAJOM 1 a číslom inzerátu, ktorý chcete zvýhodniť.

3. Reklamačné podmienky
Pri pochybení na strane Prevádzkovateľa je inzerent v rámci reklamačného konania oprávnený požadovať primeranú náhradu alebo zľavu z ceny služby Zvýhodnenie inzerátu (alikvotnú časť ceny, počas ktorej nebola daná služba funkčná ). Objednávateľ je povinný reklamáciu realizovať písomne.
Za pochybenie na strane Prevádzkovateľa sa nepovažujú výkyvy v návštevnosti portálu.

4. Záverečné ustanovenia
Akékoľvek použitie obsahu portálu, resp. jeho častí, Objednávateľom iným spôsobom ako pre účely, ku ktorým je portál určený, najmä akékoľvek šírenie portálu, je zakázané. Právo zhotoviť záložné kópie svojich vlastných dát obsiahnutých v portáli pre osobnú potrebu v súlade so všeobecnými záväznými právnymi predpismi nie je týmto ustanovením dotknuté. Akékoľvek iné reprodukcie alebo úpravy realizované akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom bez predchádzajúceho písomného súhlasu Prevádzkovateľa sú zakázané.
Ak nastane zmena akýchkoľvek fakturačných údajov alebo kontaktných osôb tak u Objednávateľa, ako i Prevádzkovateľa, sú zmluvné strany povinné sa o tom vzájomne bezodkladne informovať.
Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo meniť tieto pravidlá inzercie aj bez predchádzajúceho súhlasu Inzerenta a to tým spôsobom, že zverejní ich posledné nové a úplné znenie na stránkach portálu. Takýmto zverejnením vstúpi nové znenie Pravidiel inzercie do platnosti, pokiaľ nie je v pravidlách inzercie určené inak.
Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo inzerciu kedykoľvek prerušiť či ukončiť, vyradiť inzeráty alebo užívateľa zo systému, odoprieť užívateľovi prístup na portál z dôvodu porušenia ktoréhokoľvek ustanovenia týchto Pravidiel inzercie a to najmä pri ich opakovanom porušovaní.